Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
НазваниеКонкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
страница1/4
Дата публикации17.06.2013
Размер0.73 Mb.
ТипКонкурс
www.lit-yaz.ru > Литература > Конкурс
  1   2   3   4
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „НАУЧНИ МОНОГРАФИИ, ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ, СПРАВОЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ И БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2011"

Утвърждавам:

Сергей Игнатов –

министър на образованието, младежта и науката

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КЛАСИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНИ МОНОГРАФИИ, ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ, СПРАВОЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ^ Входящ номер

БАЗОВА ИНСТИТУЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

^ Определена сума за финансиране от ФНИ

за периода

за 2011 г.

Технически науки
 

 

1

НИМ01 053

ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ - БАН

ЯВОР БОРИСОВ ЛУКАРСКИ

ПРОИЗВОДСТВО НА МАНГАНОВИ СПЛАВИ ОТ АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ - ДЪЛБОКОВОДНИ ПОЛИМЕТАЛНИ КОНКРЕЦИИ

2 650 лв

2 650 лв

2

НИТС02 030

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА - БАН

ЛЮДМИЛА РАДЕВА ПАРАШКЕВОВА

МЕХАНИКА НА НАНОМАТЕРИАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

2 650 лв

2 650 лв

3

НИМ01 044

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МАРА КРУМОВА КАНДЕВА

КОНТАКТНИЯТ ПОДХОД В ИНЖЕНЕРНАТА ТРИБОЛОГИЯ

2 354 лв

2 354 лв

4

НИМ01 062

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОЯН ГИШИН

ЕЛЕКТРООПТИЧНИ ПРОЦЕСИ С ИМПУЛСЕН ТОК С КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

2 354 лв

2 354 лв

5

НИМ01 130

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ИЛИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ЕНЕРГИЙНА КРИЗА, ВЪЗОБНОВИМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

2 218 лв

2 218 лв

6

НИМ01 015

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ИВАЙЛО МИЛАНОВ ПАНДИЕВ

АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ

2 302 лв

2 302 лв

7

НИМ01 009

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ЧАВДАР ИВАНОВ АНГЕЛОВ

СГРАДОСТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ. ТОМ 2.

7 195 лв

7 195 лв

8

НИМ01 111

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МИРОСЛАВА НАДКОВА ПЕТРОВА

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КОМПОЗИЦИОННИТЕ И ФОРМООБРАЗУВАЩИ ФАКТОРИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕБЕЛИ И ИНТЕРИОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

1 699 лв

1 699 лв

^ Биология и медицински науки

 

 

 

7

НИЕ01 006

"ГЕЯ ЛИБРИС" ООД

ЗЛАТОЗАР НИКОЛАЕВ БОЕВ

ЖИВАТА ПРИРОДА - ИЛЮСТРИРАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

4 381 лв

4 381 лв

8

НИМ01 016

ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО - БАН

АНДОН РАДЕВ КОСЕВ

ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ В НОРМА И ПАТОЛОГИЯ

3 359 лв

3 359 лв

9

НИМ01 018

ИЗДАТЕЛСТВО "ДИАГНОЗИС ПРЕС"

ГЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА-ТАШКОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ФАРМАЦИЯТА: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВАТА

4 381 лв

4 381 лв

10

НИМ01 078

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

МИНЧО ЕВТИМОВ АНЧЕВ

ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТОМ 11

4 381 лв

4 381 лв

11

НИМ01 103

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

ИЛИЯНА АТАНАСОВА БОРИСОВА

АВТОИМУНИТЕТ И ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

2 921 лв

2 921 лв

12

НИТС02 008

ИЗДАТЕЛСТВО "ДИАГНОЗИС ПРЕС"

ЗЛАТКО НИКОЛОВ КЪЛВАЧЕВ

ЧОВЕШКИ ПОЛИОМНИ ВИРУСИ

5 112 лв

5 112 лв

13

НИТС02 019

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ - БАН

ПАВЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОЛАШКА

СЪЩНОСТ И БИОЛОГИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАССПЕКТРОМЕТРИЯТА

4 016 лв

4 016 лв

14

НИМ01 010

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

МАРИЯ СТОЯНОВА ДЕНЧЕВА-ГАРОВА

КОМПЛЕКСНА ОГНИЩНА САНАЦИЯ НА УСТНАТА КУХИНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСТОЯЩА И ИЗВЪРШЕНА ОРГАННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

4 913 лв

4 913 лв

15

НИТС02 007

ИЗДАТЕЛСТВО "ДИАГНОЗИС ПРЕС"

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДЕНЕВ

БИОЛОГИЧНИ МЕМБРАНИ

2 428 лв

2 428 лв

16

НИМ01 102

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ИВАН ВАСИЛЕВ МИХОВ

БИОПРОДУКТИВНОСТ НА БУКОВИ ГОРИ

2 026 лв

2 026 лв

17

НИС01 009

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

КОНСПЕКТ НА ВИСШАТА ФЛОРА НА БЪЛГАРИЯ. ХОРОЛОГИЯ И ФЛОРНИ ЕЛЕМЕНТИ

2 026 лв

2 026 лв

18

НИС01 010

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

ДИМИТЪР РАЙЧ3В П33В

ВАЖНИ МЕСТА ЗА РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

1 972 лв

1 972 лв

19

НИМ01 131

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

ЦВЕТОМИР МИТЕВ ДЕНЧЕВ

ГЪБИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ТОМ 5. МЕЛАНКОНИАЛНИ ГЪБИ

1 917 лв

1 917 лв

20

НИМ01 133

"ПЪБЛИШ САЙСЕТ-ЕКО"

ИЛИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ФУНКЦИОНАЛНИ ТИПОВЕ ДЪРВЕТА СПОРЕД ОСОБЕНОСТИТЕ НА ПЕРИОДИТЕ С ПОНИЖЕН РАСТЕЖ СТРЕСОВИ ПЕРИОДИ

1 506 лв

1 506 лв

21

НИМ01 135

"ПЪБЛИШ САЙСЕТ-ЕКО"

ИЛИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ФИЗИКА НА ПОЧВАТА, АГРОЕКОЛОГИЯ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИЯ СТАТУС НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ С ОГЛЕД СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА И РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

1 506 лв

1 506 лв

^ Природни науки

 

 

 

22

НИМ01 025

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БУРНАЗКИ

НЕСТАЦИОНАРНИ ТРЪБОПРОВОДНИ ТЕЧЕНИЯ НА ДВУФАЗНИ ХИДРОСМЕСИ С ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ

4 583 лв

4 583 лв

23

НИМ01 121

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ МИТРОВ

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДНИ РЕСУРСИ, ТЕХНОЛОГИИ НА ДОБИВ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

2 826 лв

2 826 лв

24

НИМ01 055

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО - БАН

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ НА БАЛКАНИТЕ

1 692 лв

1 692 лв

25

НИМ01 026

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ЙОРДАН ТОДОРОВ МУХОВСКИ

РАСТЕЖ НА ЕДИНИЧНИ И СМЕСЕНИ АЛКАЛОЗЕМНИ ФЛУОРИДНИ КРИСТАЛНИ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕТО, ТЪНКОСТИ ПРИ ИЗРАСТВАНЕТО

4 113 лв

4 113 лв

26

НИМ01 116

ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ - БАН

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ

МОРФОТЕКТОНИКА НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

3 084 лв

3 084 лв

27

НИМ01 023

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

БОЙКО КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ

РАЗГНЕВЕНАТА ЗЕМЯ - ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАКЛИЗМИ

3 995 лв

3 995 лв

28

НИМ01 031

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ

ПЕТКО НИКОЛОВ ПОПОВ

ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛОГЕНИЯ НА ПАНАГЮРСКИЯ РУДЕН РАЙОН

2 996 лв

2 996 лв

29

НИМ01 011

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ГАРО ХУГАСОВ МАРДИРОСЯН

ВЪВЕДЕНИЕ В КОСМОНАВТИКАТА

3 408 лв

3 408 лв

30

НИМ01 054

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО - БАН

ГАНКА СТОЕВА КАМИШЕВА

УНИВЕРСИТЕТСКАТА ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ 1889-1949 ИСТОРИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ

811 лв

811 лв

31

НИМ01 083

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ХАРИЗАН ГАТЕВ ХАРИЗАНОВ

АХАТОВИТЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

4 700 лв

4 700 лв

^ Математика и информатика

 

 

 

32

НИЕ01 011

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

САВА ИВАНОВ ГРОЗДЕВ

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

4 218 лв

4 218 лв

33

НИЕ01 005

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

САВА ИВАНОВ ГРОЗДЕВ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР В КЪРДЖАЛИ В 2

1 653 лв

1 653 лв

36

НИМ01 132

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

ДИЛЯНА ВЪЛКОВА БУДАКОВА

МОДЕЛИРАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ВИРТУАЛНИ АГЕНТИ

1 905 лв

1 905 лв

37

НИМ01 097

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

СЪВРЕМЕННИТЕ МОДЕЛИ, АРХИТЕКТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

6 041 лв

6 041 лв

38

НИМ01 001

ИНСТИТУТ ЗА СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА

ПЕТЪР СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ С КОМПРЕСИРАНИ КОСИНУСИ И ТЕХНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

2 223 лв

2 223 лв
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconЭтапа
Законспектировать главу 1 из монографии Л. В. Байбородовой. Индивидуализация образовательного процесса в школе. Ярославль, 2011....

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconРецензия на рукопись монографии Кирилловой Розы Владимировны
В. Кирилловой в данной монографии, имеет неоспоримую значимость не только для удмуртского, но и всего финно-угорского литературоведения...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconИ рассказов копилка!
Таблички периодика, периодический, редактор, редколлегия, журналист, экземпляр, тираж, номер, рубрика, обложка

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconВторые межрегиональные историко-культурологические чтения – 2010-2011...
Председатель Кировского регионального отделения Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь»

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconЭлектронные библиотеки
Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconПоэтика и символика романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина" и периодика 1870-х гг
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconТезисы к докладу 17 марта 2011 г.: «Духовный кризис русского общества...
Пример – исследование Римского по реформам церковной жизни в эпоху Александра II. Другой пример: методология Фриза в его монографии...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconБиблиотека сводный бюллетень новых поступлений в сельскохозяйственные библиотеки
Крымского территориального объединения. Периодичность ежеквартально. В данный номер «Сводного бюллетеня…» вошли научные, учебные...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 icon1915 периодика
Просьба познакомиться со стихами «талантливого крестьянского поэта-самородка» Сергея Есенина. В приписке Блок отобрал 6 сти­хотворений...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconДонских Олег Альбертович Опубликовал более 140 научных работ (в том...
Опубликовал более 140 научных работ (в том числе 4 монографии, 2 учебных пособия)Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница