Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012
НазваниеБахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012
страница9/34
Дата публикации14.06.2013
Размер3.59 Mb.
ТипДокументы
www.lit-yaz.ru > История > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

^ Запись на л. 4v по армянски:

“Йоаннес, вартабед Сиразский, и его Апостольская миссия”.

Публикация: Второе Послание Апостола Павла к коринфянам (лл. 59v/62v–78v/81v), без оглавления [Tryjarski 1976c].

Колофоны:

(123r/127r) “Xolarmen barçasın, xaysınqız sarnap yarıxlansanqız, anqğaysiz Tenqrilik sartın yazıxlı Mikael, arzanisiz kahanan, essiz cannı.

(161v/165v) Oh, oh, oh, ki xolum keçiyir, da yazovum xalıyır, da xılınğanı canımnınq u tenimninq barça yazılıyır, neçik Tavit buyurur ki: «Etməgənimni kördi közinq seninq, da bitikinqə barçası yazıldı».

^ Haybat, da şükürlük, da yerni öpməxlix Ata, Oğul, Ari Can bir Tenqrigə, menqi menqilik, amen.

Xaçan ki kimesə kerap bilə tenqiz üsnə yürüp da menqzilinə yetip, sağesən çıxsa da kendi övinə yetişsə, ulu sövünçlüktür ol övgə. Zera ne üçün də yürüdü esə da yol çekti esə, egər can kerəki üçün, egər ten, xaçan sağesən övinə kelsə faydasıbilə, na sövünçlüktür.

(162r/166r) Zera tarbiyattandır hər birinə yaşıga suxlanma da hər nemədə yanqılmaxsız bolma, yoxesə yoxtur çarə, zera tarbiyatımız tüzülməxtə da buzulmaxtadır. Egər ki kendindən esli bolsun, ne xadar bizdə də esə ki, barça nemə iş yanqlışlıx bilə boldu, da yazılır ki, al?ax (alçax?) əvəldən edi. Anпınq ücçün barçasın bizdən sonqra kelgənlərni Dünyəgə da bizim bilə bolğanlarnı, atalarnı da xardaşlarnı, türlü-türlü zəmanələrdə, xolarmen yarlığamax bilə ki, menim köp yanqılğanımnı tüzətkəysiz, yolusanqız sarnamax içinə bu bitikni, da köni eksiklikin toldurğaysiz, ne türlü ki yoğartın belgirttix. Zera barabar barçası bilə da dağı artıx barçasından barabarı yanqılmaxımnınq – əvəl yazıxı canımnınq ki, yaxşı etməxin xapanel etər, da sonqra xastalıxı tenimninq, yazıx bilə bolğan, da biliksizliki bütün boyumnunq, osoblivıy, da yənə boşsuzluxum, (162v/166v) zera prinat ettim tbradun, xaysı ki şkoladır, da xamlıxı yazmaxпmnınq, da sınamax bilə çarışmaxı eski duşmannınq.

A egər ki vlasnıy til üçün yanqlışlıxına bununq bolsanqız yamanlavuçı, da bolmasanqız tüzüçi, na baxıp da bilip cınsımıznınq saçılğanın dünyəda, da tillərindən tayğanların, da menim tügəlsizlikimni yamanlamanqız. A egər ki yolusanqız bunı sarnağanda da eksikin tügəlləsənqiz şağavat bilə, Eyəmizdən tölövün alğaysiz yaxşılıx bilə menqiliktə, amen.

Tügəlləndi Boğos arakelninq bitiki tarkmanel bolğan ermeni tilindən xıpça tilinə xolu bilə yazıxlı da arzanisiz Mikayel kahananınq Kosta olununq xoltxasından pan Ivaşkonunq pan Miklaş oğlununq, xaysı ki bunı yazdırdı yişadaq kendi keçkənlərininq da kendininq canı üçün da yazıxlarınınq boşatlıxı üçün. Tenqri kensi(163/167r)nə uzax ömür bergəy ki, kömülgən xaznanı açtırdı da tıyılğan çovraxnı açtırdı ki, sosamış (susamış) canlarnı içirgəy. Tenqri anınq canın menqilik suvu bilə içirgəy, da anınq keçkənlərininq, yazdırğanlarnınq, da yazğanlarnınq, da sarnağanlarnınq, amen.

Xolarmen sizdən men, yazıxlı, arzanisiz Mikayel kahana ki, meni bir «Tenqri boşatsın yazıxlarına» aytmax bilə da bir «Hajr mer» bilə unutmağaysiz ki, Tenqri sizni anqğay.

^ Yazıldı İlfv şəhərinə, kölegəsinə surp Asduacacinninq, gatoğiqosluxuna der Sdepanosnunq, axpaşlıxına der Krikor arhiaxpaşnınq Vanlı, erespoxanlıxına baron Ohas Atabey oğlu da baron Hrihor pan Ağvan oğlununq, tvğ. 1011 (1562).

(163v/167v) Men toğurmen tvağannınq 984 (1535) segdemperninq 30 kününə (здесь и ниже другой почерк).

Men Misko pan Ivaşko oğlu. Amen.

Ya Mikolay sin panna Ivaşka Bobowskieqo.

Men Gresko pan Ivaşko oğlu.”

Прошу всех, кто из вас будет читать и просветится, помянуть в Боге грешного Микаеля, недостойного священника, неразумную душу.

Ох, ох, ох, хотя рука моя и тленна, но писание мое останется, и все, сделанное моей душой и моим телом, будет записано по завету Давида: «Недовершеность мою видели очи Твои, и все записано в книге Твоей».

Слава, и благодарение, и целование земли еди ному Богу Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки ве ков, аминь.

Когда кто плывет кораблем по морю, и достигнет пристани, и сойдет живой и невредимый, и доберется до своей обители, большая радость этому дому. Ибо ради чего бы он ни путешествовал – для потребностей души либо тела, когда, обретя искомое, благополучно вернется домой, то это, конечно, радость.

От природы каждому свойственно стремиться к благу и быть безупречным во всем, но это невозможно, ибо природа наша постоянно совершенствуется и разрушается. И пусть сама по себе она мудра, но в какой бы степени она ни проявлялась в нас, всякое дело сопровождается погрешностью, и пишут, что (она низка? так было?) изначально. Поэтому убедительно прошу всех, кто придет в этот мир после нас и сущих вместе с нами, отцов и братьев, в любые времена, исправить мои многочисленные ошибки, если обнаружите, читая это писание, и восполнить действительные недочеты, как мы объяснили выше. Ибо все мои ошибки и еще в большей степени вся их совокупность – прежде всего от пороков моей души, препятствующих благодеянию, затем от болезненности моего тела, отягощенного грехами, и, особенно, от общей необразованности, а также изза недосуга, так как я взялся учительствовать, то есть принял школу, и от грубости моего письма, и от настойчивого вмешательства нечистой силы.

А если будете укорять за ошибки в собственной речи, не собираясь вносить исправления, то все же не упрекайте, приняв во внимание расеянность нашего народа по свету, и отход от своего языка, и мое несовершенство. А если, читая, благосклонно устраните обнаруженный недостаток, то получите награду от Господа нашего в жизни вечной, аминь.

Перевод писем Апостола Павла с армянского языка на кыпчакский выполнен собственноручно грешным и недостойным священником Микаелем, сыном Косты, по просьбе господина Ивашко, сына господина Миклаша, заказавшего написать это в память о его усопших родственниках и ради его души ради прощения их грехов. Дай Бог ему долгой жизни, ибо способствовал открытию спрятанного сокровища и забитого родника, дабы напоить изжаждавшиеся души. Да напоит Бог водой вечности душу его, и его усопших, и поручающих писать, и пишущих, и читающих, аминь.

Я, грешный, недостойный священник Микаель, прошу вас, не забудьте помянуть меня словами «Да простит Бог прегрешения его» и одним «Отченашем», и Бог вспомнит о вас.

Написано во Львове, под сенью пресвятой Богородицы, при католикосе Степаносе, настоятеле отце Крикоре, архиепископе Ванском, старостах бароне Огасе, сыне Атабея, и бароне Григоре, сыне господина Агвана, в 1011 [1562] году.

Я родился в 984 [1535] году, сентября (декабря?), 30го дня (здесь и ниже другой почерк).

Я, Миско, сын господина Ивашко. Аминь.

Я, Миколай, сын господина Ивашко Бобовского.

Я, Греско, сын господина Ивашко.
1126

Молитвенник

(Гаркавец 2002: 518)

Дата, место, имя переписчика не известно. Судя по идентичным подписям на стр. 235, 236, 237, рукопись принадлежала львовскому старосте Степану, сыну Лазаря, который был также заказчиком краковской Псалтыри № 3546/III.

^ Бумага: 239 (1169, 168bis, 169bis238) стр. Между стр. 10 и 11, 16 и 17, 20 и 21, 218 и 219 отсутствуют листы.

Письмо: Болоргир.

Язык: стр. 1-10, 23-41, 66-78, 95-100, 170-175, 238 – на армянском; 11-22, 42-66, 78-95, 100-169, 175-237 – на албанском (кыпчакском).

Псалмы и молитвы, входящие в Псалтырь, восходят к редакции рукописи Вен.13.

Описание: (Deny, Tryjarski 1964b: 805).

Эта рукопись представляет огромную ценность не только тем, что в ней содержатся сочинения таких известных албанских богословов, как Йоханнес Карнечи (Keçəgə, yatmax alnına alğış, surp Jovanes Karneçi vartabedninq aytkanı) и Крикор Нарегачи(Alğış keçəgi, yatmax alnına, surp Krikor Nareğaçininq aytkanı, terən yürəktən söz Tenqrigə), а так же тем, что здесь нашло свое отражение проповедь албанского каталикоса Нерсеса (Alğış Tenqrigə, Nerses gatoğiqosnunq aytkanı, xays ki tiyişlidir barça krisdənlarğa övrənməgə) и заповеди албанских вардапетов (Ögüt hər adamğa, surp vartabedlərninq aytkanı, xaysı ki tiyişlidir övrənmə da esinə tutma ki, hörmətli turğay Tenqrigə da adəmilərgə, bu 12 ögütnü saxlasın).

Вызывает интерес также рассказ христианского содержания “^ Surp Krikordan sormaxı da cuapı friştəninq”.
Рукопись № 1700

Сборник

(Гаркавец 2002: 535)

Дата: рукопись начата приблизительно в 1610 г. и закончена в 1652 г.

Составители: жители Каменца-Подольского – писарь местного суда, затем священник Агоп (1582 – 16 [26] апреля 1621) и его младший брат Аксент, сыновья авакереца (протоерея) Крикора, внуки авакереца Ованеса (стр. 99, 106, 107, 118-119, 135, 144, 155).

^ Бумага: 169 стр. (стр. 151, 156, 164 чистые; стр. 66 в нумерации отсутствует).

Содержание: стр. 7169: Каменецкая хроника: стр. 773 на армянском языке, за 1430-1610 гг.; стр. 74-160 на кыпчакском языке, за 1611-1624 гг.; стр. 161-169 на армянском языке, за 1648-1652 гг.

Публикация: полный текст армянским письмом (Алишан 1896: 5-112; албанская (кыпчакская) часть: 68-110); албанские (кыпчакские) фрагменты с английским переводом, комментарием и словарем: стр. 107-115, 122-157 (Schütz 1968); стр. 89-106, 115-122, 158-161 (Vasary 1969); наш неполный русский перевод кыпчакской части и комментарий (Османская империя 1984: 53-71, 168-171) и украинское изложение нашего перевода (Жовтень, 1985, № 4: 95-105).
^ Рукопись № 1750

Сборник молитв и христианских сочинений

(Гаркавец 2002: 567)

Дата: 1079 (1630), июля 20 (л. 42).

Бумага: 149 (1-107, 107 bis, 108-148) листов. Листы 35-40, 45-48, 57, 58, 65-78, 113, 114, 144-148 чистые.

^ Письмо: болоргир (51-54 об.), нотргир.

Язык: лл. 129 об., 41-112 об. – на албанском (кыпчакском) языке, 30-34, 115-143 – на армянском; 51-54 об. – на двух языках стих за стихом.

Содержание: лл. 163 об.: Молитвы и сочинения по основам веры и истории христианства; лл. 79-112 об.: Книга вероисповедания Армянской церкви архиепископа Нерсеса, брата армянского католикоса Крикора.

Упоминание: (Deny, Tryjarski 1964b: 805).

Рукопись вызывает огромный интерес тем, что в ней содержится и отрывок из 2-ой главы (Книга вероисповедания Армянской церкви архиепископа Нерсеса, брата армянского католикоса Крикора) книги албанского богослова и историка Xlll в. Киракоса Гянджинского «Краткая история страны албан».
^ Рукопись № 1788

Актовая книга Львовского духовного суда

(Гаркавец 2002: 589)

Даты: 1630-1642 гг.

Бумага: 1+179 л. 19,5x33,5 см.

Язык: албанский (кыпчакский), польский.

Письмо: албанский нотргир, бологрир, польская скоропись.

Описание: (Schütz 1971: 267).
Рукопись № 1817

Псалтырь диакона Лусига

(Гаркавец 2002: 589-590)

Дата и место: предположительно 1581 г., Львов.

Автор перевода и писец: Колофоны на стр. 31v, 154r, 187r, 201r, 241r, 284v, которые представляют собой сокращенные варианты колофонов рукописи Венец. 359, безымянные. На стр. 192v стоит имя Лусига, которому принадлежат списки Вен. 13 и Венец. 359.

^ Бумага: В нумерации 354 л. Лист 349bis оборван у основания. Рукопись не имеет ни начала, ни конца.

Письмо: болоргир.

Описание: (Dubinska 1961: 208-209).

Примечание: Согласно публикации Г.Левоняна 1958 года, на которого ссылаются другие авторы, в Библиотеке Конгрегации мхитаристов на острове св. Лазаря в Венеции сохранилась также напечатанная во Львове Йованнесом Карматаненцем 28 февраля – 15 декабря 1616 года «Псалтырь» на древнеармянском языке – грабаре, объемом 480 стр., без конца. Об албанских (кыпчакских) фрагментах или глоссах в этом издании исследователи ничего не говорят (Дашкевич 1963: 117, 119-120).
Нидерланды
Библиотека Лейденского университета, г. Лейден

^ Leіden, B. U. 878. G. 9. Ex Legato Vіrі Amplіss Levіnі Varnerі

Alğış bitiki

«Молитвы для простых христиан. Молитвенник»

(Гаркавец 2002: 589-590)

Место: Львов.

Дата: 27 февраля (5 марта) – 20 (30) марта 1618 г. (стр. 1, 168).

Бумага: 172 стр. Нумерация: 0, 0, 168, 0, 0.

Составитель, издатель и печатник: священник отец Ованес Кармаданенц.

^ Шрифт: болоргир.

Описание и публикация: описание, обзор содержания и факсимиле первой и последней страниц (Schütz 1961); история издания и факсимиле первой и последней страниц (Дашкевич 1963: 117, 119-120); публикация фрагментов с английским переводом и глоссарием: стр. 37:6-40:7, 66-80:2, 111-128:12 [Schütz 1962]; факсимиле стр. 1; 2, 3, 167, 168 (Garkavets, Khurshudian 2001: XXXVIII; XLVI); описание, факсимиле обложки и стр. 1 (Гаркавец 2001).
Польша
В Польше албанские рукописи хранятся в Главном архиве древних актов в Варшаве, в Институте истории Польской Академии Наук (Варшава), в Библиотеке Национального института им. Оссолинских (Вроцлав), в Библиотеке Национального музея, отделение Чарторыских в Кракове, в

Библиотеке Ягеллонского университета (Краков), в частной коллекции З.Абрагамовича, от потомков М. Левицкого (Краков).
^ Главный архив древних актов, Варшава,

BOZ XІІ 9/1, BOZ XІІ 9/6

(Гаркавец 2002: 675)

Брачные контракты из Замостья, первый за 1675 г.

Описание: (Roszko, Braun 1958: 36).
Главный архив древних актов, Варшава,

Архив родового имения Замойских

(Гаркавец 2002: 675-676)

Письмо Тобиаша Богдановича, 1 л. Без даты.

^ Текст письма с русским перводом:

Moysçivı pane şvaqri i dobroceya muy!

Biy Tenqri biylikinə da sövüklü övdəki dostunqız bilə köp ömür da sağlıx bergəy köp zamanğança, amen.

Köptən neçə kez ağızdan klədim xolma biylikinq izdən, yüzüm keltirmədi, na hali körüyirmen tek qıvalt, şəhərdə nedostatok hər nemədən, a zlaşca ötməktən utru, tek xolarmen biylikinq izdən neçik menim şahavatlı dostumdan, ki manqa dohodit etkəysiz da simarləqaysiz kləsə bir korec arışna pıtil, neni biylikinə yügünüp tölərmen. Dostlux üçün, Biy Tenqridən xolarmen, kimsəm yox, sizdən başxa, ratunekgə. Melnik sımarlaptır manqa komarağa: yoxtur materiya, tapulur baryoqtur cokolvek. Xolarmen. Ziyansız nasip bolsa, tanqda klərmen ketməgə Veprecgə baxmağa, ne də kerək esə körməgə, yuz köriyirmen, xayır ola, amen.

Biylikinqizninq dostu hem xulu Tobiaş Boğdanoviç şvager.”

Милостивый господин шурин и добродетель мой!

Дай Бог Вашей милости вместе с вашими любимыми домочадцами долгую жизнь и здоровье на многие времена, аминь.

Уже давно многократно я хотел было попросить Вашу милость устно, но совесть моя не позволяла, однако теперь я вижу в городе ужас, нехватку всего, а особенно хлеба, и только лишь прошу от Вашей милости как моего уважаемого приятеля, чтобы Вы мне помогли и изволили дать хотя бы ковш ржи на помол, который я вашей милости верну с поклоном. Прошу Господом Богом, ради дружбы, у меня нет никого, кроме вас, для спасения. Мельник велел мне (ехать) на таможню: нет материи, сыщется, наверное, что нибудь. Прошу [Вас]. Если посчастливится без убытка, завтра хочу поехать в Вепрец посмотреть, удастся ли получить какую(то выгоду, уж постараюсь как следует, аминь.

Приятель и слуга вашей милости Тобиаш Богданович, шурин.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

Похожие:

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconЗемля ноа баку-Нахичевань-Ленкаран-Баку (3н/4д)
Вылет из Баку в Нахичевань. Прибытие в Нахичевань рейсом из Баку. Трансфер из аэропорта в город. Размещение в гостинице. Обзорная...

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconНациональная юридическая академия на правах рукописи Бехруз Хашматулла удк
Охватывают значительную часть человеческой жизни и практики, они отображаются в различных емких

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 icon«Синие горы Кавказа» в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова»
«кавказских» страниц биографии Лермонтова, произведений о Кавказе, причин войны России с горцами на Кавказе и ее затяжного характера,...

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconПравила подготовки рукописи к изданию самара
Самарском государственном техническом университете. Дана характеристика видов вузовских изданий. Представлены порядок прохождения...

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconТребования к компьютерному набору рукописи, представляемой в издательство
Рукопись на бумажном носителе должна строго соответствовать рукописи на магнитном носителе. В тексте не должно быть рукописных исправлений,...

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconАзербайджан
В главном управлении полиции города Баку сообщили, что в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Сабунчинского...

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconМонография (на правах рукописи) Издание второе, переработанное и...
Ты ощущаешь её, когда работаешь, идёшь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconНаблюдения нло в СССР выпуск I на правах рукописи
Некоторые люди предпочитают оставаться в узком кругу уже существующих понятий, считая все новое парадоксальным. Так было во все времена:...

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconБюллетень новых поступлений за сентябрь-декабрь 2012 г
Что нам известно о грязевых вулканах? = What do we know about mud volcanoes? / Алиев Ад. А., И. С. Гулиев, А. А. Фейзуллаев; Нац...

Бахтияр Тунджай Письменное наследие Кавказских албан том 1 (На правах рукописи) баку 2012 iconМатюшина Елена Александровна мбдоу дс №15 «Брусничка» г. Полярный...
Знакомство детей на занятиях с правами, отражённых в Конвенции ООН о правах ребёнкаОбразовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница